ทัวร์ตุรกี BPEA (TUR-SP8D-TK) SURPRISE TURKEY 8 DAYS 5 NIGHT BY TK 05-12 มี.ค.62 ถึง 20-27 ต.ค.62
March 14, 2019
ทัวร์โครเอเชีย BTOG-โครเอเชีย 9 วัน (TK) MAR APR MAY JUN JUL 2019 25 มี.ค.- 2 เม.ย.62 ถึง 13 – 21 ก.ค.62
March 15, 2019

ทัวร์ไต้หวัน BFIN FT-TPETG02C ไต้หวัน ไทเป เที่ยวฟิน ช็อปสุดมันส์ 29 มี.ค. – 02 เม.ย.62 ถึง 20-24 เม.ย.62

เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - อิสระช็อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ -เมืองไทเป – ร้านคอสเมติค – ตลาดนัดซิ่อหลิน ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย่หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 – Mitsui Outlet ศูนย์ผลิตภัณฑ์แร่เจอมาเนียม - ตลาดปลาไทเป – DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก วัดหลงซาน

จองโปรแกรมท่องเที่ยว

[recaptcha]